header

Charlottes kurser

Skriftlig fremstilling – lige i nettet!

Indsigt, indblik og inspiration til dansklærere 7.-10.klasse

Kurset giver i første omgang en indblik i, hvad prøven går ud på, og hvad den kræver af faglige forudsætninger. Men vægtningen er høj grad lagt på, hvordan vi i den daglige undervisning kan gøre eleverne skarpere til at søge kvalificeret, vurdere information og inspiration fra nettet og ikke mindst bearbejde det til egen tekst.

Kursets indhold: 

 • Indsigt i alt det, der ligger bag prøven af form, rammer og faglige forudsætninger, herunder vurderingskriterierne, der ligger til grund for bedømmelsen, og hvordan du med fordel kan bruge disse i din egen undervisning.
 • Indblik i de forskellige typer af opgaver, som eleverne vil kunne møde, og hvordan eleverne kan gribe dem an fra søgning, til vurdering og brug i egen tekst.
 • Inspiration til layout af digitale tekster.

Deltagerne skal medbringe egen bærbar pc på kurset, da der vil indgå mindre øvelser i både søgning, vurdering og brug af information og inspiration fra internettet.

Kurset er praksisnært med vægt på konkrete undervisningsideer, som kan bruges i egen undervisning.

Kursustiden kan være på 3-6 timer. Jo flere timer, desto mere i dybden.

 


 

Layout

Workshop for dansklærere i 5.- 10.klasse

Layout indgår ikke kun i vurderingen af elevernes tekster til prøven i 9. Og 10.klasse. Men eleven kan i sin layout også vise sin hensigt med sin tekst, fremhæve centrale budskaber og i det hele taget vise overblik for sin læser. Det er det centrale i Fælles Mål, når der står, at eleven skal lære at layoute tekster, der fremmer kommunikationen.

Vi kommer både omkring, hvordan layout skal vurderes og hvordan man kan arbejde med layout i praksis. Kurset er tilrettelagt som en workshop, hvor lærerene selv skal have fingrene i tastaturet og selv blive bedre til at udnytte de layoutmæssige muligheder, der er i et Wordprogram.

Kursets indhold

 • Layout –hvad vægtes i vurderingskriterierne og i Fælles Mål?
 • De layoutmæssige muligheder i Word
 • Layout af både digitale og papirbårne tekster
 • Brug af typografier som titel, undertitel, overskrifter, stærk citat m.fl.
 • Brug af design, skabeloner, margen, skrifttyper og farver.

Kursets varighed er 3 timer. Deltagerne skal medbringe egen bærbar pc på kurset.

 


 

Helt i dybden med prøveform b

For dansklærere 7.-10.klasse

På dette kursus sætter vi fokus på prøveform B`s tre væsentligste nøgleord: fordybelse, indsigt og perspektivering.

Både hvordan netop disse tre særligt vægtes i vurderingen og dermed skal afspejle elevens arbejde, men vi vender også blikket mod, hvordan vi kan styrke fordybelse, indsigt og perspektivering i den daglige undervisning.

Vi kommer omkring, hvordan du som lærer bedst muligt kan forberede dig selv bedst muligt, hvordan du sammensætter alsidige fordybelsesområder, stiller de gode spørgsmål og styrker elevernes tekstbevidsthed og faglige fundament til prøven.

Kursets indhold:

 1. Prøvens nøgleord: Med udgangspunkt i prøvens tre nøglebegreber fordybelse, indsigt og perspektivering sætter vi fokus på, hvordan man kan arbejde med disse i den daglige undervisning og samtidig styrke elevernes faglige argumentation.
 1. Arbejdsformen: Hvordan arbejdsformen kan blive en integreret del af undervisningen, og inspiration til, hvordan prøveformen kan spille sammen med de danskfaglige forløb, du arbejder med i løbet af et skoleår.
 1. Lærerens forberedelse: Hvordan du som lærer bedst muligt kan forberede dig selv til prøven fx sammensætter alsidige fordybelsesområder, stiller de gode spørgsmål til selve prøven osv.

 


Læsekompetence i udskolingen

Kompetenceforståelse og analyse af sagtekster for dansklærere 7.-10.klasse

Sagtekster er ofte ikke så rigt repræsenteret på tekstopgivelserne til den mundtlige prøve i dansk. Men netop disse typer af tekster rummer et stort motivationspotentiale for eleverne, og kan desuden styrke både deres læsning og sproglige forståelse.

Dette kursus giver inspiration til, hvad og hvordan du kan inddrage nogle af disse genrer i din egen undervisning.

Kurset tager udgangspunkt i kompetenceområdet Læsning med fokus på et udvidet tekstbegreb. Der præsenteres en bred vifte af forskellige typer af tekster:

 • Reportage
 • Portrætartikel
 • Opinionstekster
 • Dokumentarfilm

På kurset kommer omkring at sætte mål, forskellige måder at evaluere på og hvordan man arbejde med både læse- og forståelsesstrategier, og dermed styrke elevernes læsekompetence, så de bliver analytiske og kritiske læsere af mange forskellige typer af tekster.

 

 


Onsdags-kurser med Ken Dolva

I foråret 2015 fandt Charlotte Ken på nettet. Han havde netop skrevet en kronik i Folkeskolen ”Googlegenerationen søger i blinde” baseret på hans speciale om samme emne.

https://www.folkeskolen.dk/559165/googlegenerationen-soeger-i-blinde

Det viste sig, at Ken udover at være lærer og pædagogisk it-vejleder også var netop færdig som cand.pæd. i didaktik med særligt henblik på dansk og som sagt med en stor faglig interesse for udvikling af elevernes informationskompetence.

Derudover er Ken kursusholder og lærebogsforfatter inden for musik- og danskfaget og var bl.a. nomineret til undervisningsmiddelprisen 2016.

Ken og Charlotte har slået deres viden og undervisningserfaring sammen og har siden 2016 turneret med kurset: Googlegenerationen og iPrøven.

I forbindelse med udvikling af et større internetsøgekursus til mellemtrinnet, som udkommer på dansk.gyldendal.dk 3.-6.klasse i 2107, har et  nyt kursus også set dagens lys.

 

 


Søg og du skal finde, vurdere og bruge

informationssøgning på nettet for lærere i 5.-8.klasse, der underviser i dansk, kristendom, historie.

Google er blevet de unges vigtigste kilde til information, men undersøgelser, forskning og lærermes egne oplevelser viser, at det samtidig halter med de unges informationskompetencer.

Ifølge Fælles Mål skal eleverne udvikle informationskompetencer allerede fra de yngste klasser i skolen. Den nye skriftlige prøve i dansk med adgang til internettet har blot gjort dette behov endnu mere påtrængende.

Kursets målsætning er at klæde lærerne på, så de kan lære eleverne at søge effektivt og kritisk på internettet samt være i stand til omsætte information til viden.

Lærerne vil blive fortrolig med en række af de nye søge- og læsestrategier, som nettet fordrer nu, hvor tekster er blevet multimodale og mere komplekse end nogensinde før.

Kursets Indhold

1. Vigtig baggrundsviden om informationskompetence og Googlegenerationens udfordringer

Hvem og hvad er Google-generationen, og hvilke udfordringer stilles vi som undervisere overfor med Google-generationens entre i klasserummet?

Hvad siger forskningen om, hvordan det forholder sig med de unges informationskompetence? Hvordan udvikler man effektive søgestrategier?

2. Introduktion til undervisningsaktiviteter – Søg, vurder, brug i praksis

Her præsenteres og afprøves en række undervisningsaktiviteter i forhold til at kunne søge kvalificereret, kritisk vurdere og anvende informationer fra nettet så det bliver til elevens egen viden.

Kort introduktion til iPrøven i dansk med blik for, hvordan man begynde at inddrage nettet i danskfaglige forløb fra 5.-8.klasse.

3. Brug af nettet i eget undervisningsforløb

Præsentation af to forskellige forløb med udgangspunkt i informationssøgning og brug af nettet.

Udarbejdelse af eget undervisningsforløb som kan bruges i egen klasse med Charlotte og Ken som vejledere.

Kurset kan være på mellem 4-6 timer og udbydes kun på onsdage fra januar 2017.  Jo mere tid, desto mere hands-on og i dybden.

 


Googlegenerationen og iPrøven

Informationskompetence, udfordringer og prøvekrav for dansklærere i 7.-10.klasse

Google-generationen. Således betegnes en ny generation af unge, hvor Google er blevet den foretrukne kilde til information. Samtidig viser al forskning, at lige præcis færdigheder i og viden om søgning, vurdering og brug af information fra nettet er noget, som de unge har rigtig svært ved.

Fra maj 2017 er prøven i dansk skriftlig fremstilling udvidet med adgang til internettet, hvilket i den grad udfordrer især elevernes informations- og søgekompetencer, men også dansklæreren, som skal gøre dem klar til at skulle tænke og planlægge anderledes.

Del 1: Google-generationen i klasserummet

I første del af kurset sætter vi fokus på de informationskompetencer eleverne har behov for at tilegne sig, og hvordan vi som undervisere kan skaber forudsætning for at dette sker.

Denne del af kurset kan med fordel være for alle lærere fra mellemtrin til udskoling, der arbejder med fag hvor søgning og brug af nettet inddrages.

Oplægget giver svar på disse spørgsmål og didaktiske udfordringer:

 • Hvem og hvad er Google-generationen, og hvilke udfordringer stilles vi som undervisere overfor med Google-generationens entre i klasserummet?
 • Hvad siger forskningen om, hvordan det forholder sig med de unges søgekompetencer på nettet?
 • Hvordan lærer vi eleverne at forholde sig kildekritisk til de tekster, de finder på nettet, og hvordan sikrer vi som undervisere, at eleverne får et tilstrækkeligt fagligt udbytte af deres søgeresultater? 

Del 2: IPrøven i form og praksis

I anden del af kurset giver vi et indblik i, hvad den nye skriftlige prøve i dansk med adgang til internettet går ud på, og hvordan eleverne helt konkret kan blive klædt på til at søge kvalificeret, vurdere de fundne websider og ikke mindst bruge og bearbejde information og inspiration fra nettet i den skriftlig besvarelse.

Oplægget vil komme ind på disse tre områder:

 • Indsigt i alt det der ligger bag prøven fx faglige forudsætninger, vurderingskriterierne og skrivedidaktiske overvejelser.
 • Indblik i de forskellige typer af opgaver, som eleverne vil kunne møde, og hvordan eleverne kan gribe dem an fra søgning, vurdering til brug i egen tekst og skrivning af kildeliste = de nødvendige iprøve-færdigheder!
 • Inspiration til layout af digitale tekster